Obchodní podmínky

spol. HOPE GROUP s.r.o., se sídlem Palackého třída 10, 61200 Brno IČ 25342282, pro e-learningové služby poskytované touto společností

I.
Úvodní ustanovení

1/ Nebyly-li písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky pro e-learning služby poskytované spol. HOPE GROUP s.r.o., se sídlem Palackého třída 10, 612 00 Brno (dále také jen jako „HOPE GROUP“ nebo „poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „OP“) smluvní vztahy vznikající mezi společností HOPE GROUP, jako poskytovatelem a zájemcem o e-learning služby poskytované HOPE GROUP. OP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí e-learning služby (dále jen „smlouva“), přičemž objednání e-learning služby od HOPE GROUP objednavatel/zájemce potvrzuje bez výhrad a připomínek svůj souhlas s těmito OP. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

2/ E-learningovou službou se pro účely těchto OP rozumí vzdělávací proces prostřednictvím informační a komunikační technologie zejména prostřednictvím testů a video-školení, a to zejména v oblasti soft-skillst, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

II.
Uzavření smlouvy o poskytnutí e-learning služby

1/ Smlouva o poskytnutí e-learning služby je uzavřena na základě objednávky zájemce, a to její akceptací poskytovatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

2/ Objednávku je zájemce oprávněn učinit, není-li dále stanoveno jinak, písemně, e-mailem, případně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele: online-kurzy.cz Bude-li zájemce činit objednávku písemně nebo emailem, musí mít tato alespoň následující náležitosti:

  • identifikační údaje zájemce a poskytovatele,
  • specifikaci požadované e-learning služby včetně množství,
  • kontaktní údaje včetně e-mail adresy objednavatele.

3/ Akceptací objednávky se pro účely těchto OP rozumí:

a) potvrzení přijetí objednávky včetně souhlasu s objednávkou nebo
b) vystavením zálohové faktury poskytovatelem na objednané e-learning služby nebo
c) poskytnutí přihlašovacího jména a hesla, umožňujících přístup k objednané e-learning službě.

III.
Ceny

1/ Ceny e-learningových služeb jsou stanoveny v e-shopu poskytovaltele, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele: http://online-kurzy.cz/. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

3/ Uvedením e-learningové služby na objednávce zájemce potvrzuje, že se s cenami poskytovatele seznámil, a že je mu známa aktuální cena e-learningových služeb ke dni vystavení objednávky a s touto souhlasí.

IV.
Platební podmínky, fakturace a platební metody

1/ Objednavatel je povinen uhradit cenu e-learningové služby řádně a včas.

2/ Splatnost ceny e-learningové služby nastává datem uvedeným v daňovém dokladu (dále jen“faktura“) vystaveném poskytovatelem, případně na vystavené zálohové faktuře. Datem uhrazení ceny e-learningové služby se rozumí den jejího připsání ve prospěch účtu poskytovatele.

3/ Jediná možná meoda platby ceny za e-learningovou službu je platba na účet Platební brány (tj. třetí strany zprostředkující platbu mezi objednavatelem a poskytovatelem), kdy jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet provozovatele platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, kterou Platební brána umožňuje v okamžiku placení ceny služby a až poté na účet  poskytovatele. Faktura, na základě které bude objednateli zpřístupněna objednaná e-learningová služba pro jeho vlastní potřebu, je uhrazena v okamžiku, kdy bude připsána fakturační částka na účet Platební brány. Tato platební metoda je pro objednatele bezplatná.

Poskytovatelem zabezpečené platební brány je GoPay:

gopay_bannery-barevne

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty:

visavisa_electronmastercardmastercard_electronicmaestro

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty 3D Secure:

verified by visamastercard secure code

V.
Poskytnutí přístupového jména a hesla

1/ Poskytovatel je povinen předat/zaslat objednavateli přístupové jméno a heslo, umožňující přístup k objednané e-learningové službě nejpozději do 3 dnů ode dne uhrazení ceny objednané e-learning služby, nebude-li dohodnuto jinak.

2/ Dojde-li k prodlení s termínem předání/zaslání z důvodů vyšší moci (vis major), která neumožní včasné předání/zaslání, bude dohodnut s objednavatelem nový termín plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení poskytovatele.

VI.
Práva a povinnosti poskytovatele

1/ Poskytovatel je povinen zabezpečit, aby objednané e-learningové služby bylo možné prostřednictvím poskytnutého uživatelského jména a hesla čerpat/využít po dobu 60 dnů od poskytnutí uživatelského jména a hesla.

2/Poskytovatel je povinen po úspěšném absolvování e-learningové služby zpřístupnit objednavateli pod sděleným uživatelským jménem a heslem certifikát, potvrzující absolvování školení prostřednictvím e-learningové služby.

2/ Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li objednavatel smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur (i zálohových) o více než 5 dní, neposkytnutí dostatečné součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazků poskytovatele ve sjednaném termínu, množství a kvalitě.

VII.
Práva a povinnosti objednavatele

1/ Objednavatel je povinen řádně a včas uhradit sjednanou cenu objednaných e-learningových služeb.

2/ Objednavatel bere na vědomí, že v případě e-learning služby poskytované formou školících testů je poskytovatel povinen vydat/zpřístupnit certifikát, potvrzující absolvování školení když školící se osoba dosáhne v testu požadovaného počtu bodů nebo

3/ Objednavatel není oprávněn postoupit pohledávky a/nebo převést závazky vyplývající ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

VIII.
Prohlášení poskytovatele

1/Poskytovatel tímto prohlašuje, že je kompetentní k poskytování e-learningových služeb, které jsou předmětem smlouvy dle těchto OP a že má všechna potřebná oprávnění k takové činnosti.

2/ Zhotovitel dále prohlašuje, že odpovídá za správnost a aktuálnost e-learningových služeb s tím, že poskytnutá služba (školení) odpovídá platné a aktuální legislativě k datu realizace.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1/ Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě a těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které se odstoupení od smlouvy týká.

2/ Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3/ Poskytovatel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:
– v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o úpadku objednavatele, případně byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
– objednavatel porušil své závazky ze smlouvy podstatným způsobem.

X.
Práva z vadného plnění

1/ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2/ Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3/ Ustanovení uvedená v ods. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4/ Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5/ Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6/ Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

X. Další ujednání

1/ Poskytovatel má vůči objednavateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

2/ Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydá-li poskytovatel potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li poskytovatel nebo předloží-li objednavatel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že objednavatel splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li objednavatel dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li poskytovatel objednavateli kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by objednavatel dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li objednavatel vůči poskytovateli spoludlužníkem a vydá-li poskytovatel jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že poskytovatel prominul dluh všem dlužníkům.

XI.
Doručování

1/ Smluvní strany se dohodly, že nevyplývá-li ze smlouvy výslovně jinak, budou písemné dokumenty doručovat osobně, doporučenou poštovní zásilkou či kurýrem nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.

XII.
Závěrečná ustanovení

1/ Objednavatel souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby poskytovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (číslo registrace 00044968).

2/ Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny e-learningových služeb, a že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

3/ Závazkové vztahy mezi smluvními stranami, neupravené ve smlouvě nebo v těchto OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.

4/ Objednatel souhlasí se zveřejněním názvu a kontaktní osoby v prezenčních materiálech poskytovatele.

5/ Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2016 a účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy, jejíž jsou součástí.

V Brně dne 1. 1. 2016

HOPE GROUP s.r.o.
Ing. Petr Volek, Ph.D.
jednatel